Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre Objednávkový formulár na www.candalica.sk


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Candalica, s.r.o., so sídlom Holíčska 25, 851 05 Bratislava, IČO 366 607 44 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického objednávkového formulára http://www.candalica.sk/ (ďalej len "formulár").
1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru http://www.candalica.sk/ medzi predávajúcim a kupujúcim.
1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
1.4 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.
1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný e-mail, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky objednávkového formulára a cenu tohto tovaru odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka
2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, objednávkovým formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky oznamom vo vyskakovacom okne. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) oznamom zobrazeným vo vyskakovacom okne je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Candalica, s.r.o..
2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky
3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.
4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky
5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH.
5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.
5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR.
5.4 Minimálna veľkosť objednávky je 1 ks ktoréhokoľvek tovaru.

6. Poštovné a balné
6.1 Spoločnosť Candalica, s.r,o. si balné neúčtuje.
6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zliav a to nasledovne:

 

Poštovné

Do hmotnosti

1. trieda

2. trieda

Balík na adresu

Balík na poštu

50 g

2,05 €

1,85 €

-

-

100 g

2,20 €

2,00 €

-

-

500 g

2,50 €

2,30 €

-

-

1 000 g

3,20 €

3,00 €

-

-

2 000 g

4,20 €

4,00 €

-

-

5 kg

-

-

4,70 €

3,50 €

10 kg

-

-

5,70 €

4,50 €


6.3 Pri osobnom odbere sa doprava neúčtuje.
6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.
6.5 Pre aktuálne ceny podľa bodu 6.4. kontaktujte prosím predávajúceho.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar
7.1 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru od poštára/ky alebo na pošte.
7.2 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry.

8. Dodacie podmienky
8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.
8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.
8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.
8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti Candalica, s.r.o., Holíčska 25, Bratislava po vzájomnej dohode.
8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.
8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Zodpovednosť za chyby na stránke http://www.candalica.sk/
9.1 Spoločnosť Candalica, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na http://www.candalica.sk/ sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
9.2 Spoločnosť Candalica, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
9.3. Spoločnosť Candalica, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

10. Ochrana osobných dát
10.1 Spoločnosť Candalica, s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. vrátane zmien a doplnkov platných od 15.04.2014 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
10.2 Vyplnením objednávkového formulára a odoslaním objednávky súhlasíte s použitím informácií o Vás a vašom nákupe za vyššie stanovených podmienok.
10.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.